Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SkaS Skövde mottagningsblocket

Vi planerar tillsammans med Skaraborg sjukhus en omfattande ombyggnation av huvudentrén och de i mottagningslokaler som ligger i anslutning till denna. Ombyggnationen är en viktig del i den PCB-sanering som vi gör på sjukhuset.

Skaraborg Sjukhus Skövde planerades och byggdes mellan 1968 och 1976. Sjukhuset är i stora delar över 40 år och med ett stort behov av upprustning och modernisering. 

Vid uppförandet av sjukhuset användes mjukfog med PCB, vilket är klassat som miljögift. Byggnaderna ska därför även saneras i samband med moderniseringen.

Förslaget innebär ett sjukhus som 

 • är välkomnande, öppen och ljus
 • är överskådlig och lätt att orientera sig i
 • har en god tillgänglighet
 • möjliggör ett processorienterat arbetssätt
 • ger en god arbetsmiljö
 • ger lokalerna dagsljus på ett bättre sätt
 • möjliggör en flexibel och effektiv användning av ytor

Nya mottagningar

I planerigen strävar vi efter att skapa ett flexibelt sjukhus för att minska behovet av ombyggnationer i framtiden. Grundmodellen för en mottagning är en dubbelsidig enhet. Utmed de båda sidorna finns en patientfri zon med arbetsplatser.

Entréhallen

Entré och entrehallen finns kvar i samma läge som idag. För att skapa ljus och luftighet rivs befintliga hiss- och trapphus och nya takljuskupoler monteras. Entrékarusellen förändras och lyfts fram i en mindre utbyggnad. För att öka mängden dagsljus i lokalerna öppnas även taket för att få ljus ner i korridorerna för  röda/gula gatan.

Genomförande i etapper

Ombyggnationen berör stora delar av sjukhuset och genomförs i flera väl planerade etapper. Störningar för respektive verksamhet kan med detta upplägg minimeras och produktionstakten kan optimeras.

In- och utfarter till sjukhuset påverkas

Under byggtiden påverkas framkomligheten för besökare och personal kring huvudentrén och detta kommer att noga planeras och informeras om.

Tidplan

Nuläge: systemhandlingar och kalkyl inför genomförandebeslut i kvartal tre 2018
Byggnation: 2019-2024  
Klart: färdigställs i etapper 2019-2024

Vi bygger hållbart

Miljö

Det material vi bygger in och de tekniska system och konstruktioner vi väljer ska vi leva med under lång tid. Därför är valen vi gör i projektet mycket viktiga för att minska miljöpåverkan från den färdiga lokalen. Den mesta miljöpåverkan är energianvändningen, val av byggmaterial och kemikalieanvändning. Dessutom är hantering av avfall en viktig aspekt för hela byggbranschen.

Energi

Västra Götalandsregionen har som prioriterat mål att energianvändningen i regionens verksamheter ska minska och att energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till år 2030 jämfört med 1995. Målet avser energianvändningen i kWh/m², år och inkluderar verksamhetens energianvändning.

Projektet har ett energimål att nå 75/m² och år. Utförande, klimatskal och installationer ska vara optimerade för högt ställda krav på prestanda avseende energibesparande egenskaper. För att kunna nå uppsatt måltal krävs att även verksamhetsenergin minskar. 

En del i arbetet med att minska mängden köpt energi är en energipark med solpaneler över sjukhusets parkeringsytor. Takfönstret över entréhallen blir en del i detta projekt med sina, från insidan synliga, solpaneler infällda i glasen. 

Certifiering

Det färdiga projektet ska certifieras enligt nivå Silver i det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Genom noggrann kontroll av husen - med sexton indikatorer för energianvändning, innemiljö och material - säkerställes att byggnaden är bra för både de som vistas i lokalen och för miljön.

Konsten

Konsten är betydelsefull i projektet eftersom den tillför en humanistisk, estetisk, poetisk och en existentiell dimension. Konsten påverkar oss både sinnligt, känslomässigt, rumsligt, fysiskt och intellektuellt. Vi vill att konsten i projektet ska:

 • Skapa en god och estetisk tilltalande miljö
 • Skapa en känsla av lugn och trygghet
 • Väcka nyfikenhet
 • Vara identitetsskapande för verksamheten
 • Bidra till regionens ansikte utåt då alla lokaler är representativa lokaler

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-11 11:14