Energianvändningen har minskat med mer än en tredjedel sedan 1995

Västfastigheter har som mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030, jämfört med 1995. I årets energibokslut står det klart att vi minskat med strax över en tredjedel sedan 1995.

Vi har nått årets mål och har idag en energianvändning i våra egna lokaler på 179,2 kWh/m2 (normalårskorrigerad). Målet för 2016 var 180 kWh/m2.

Den minskade energianvändning är ett resultat av vårt aktiva energiarbete som bland annat innebär att vi ställer höga krav vid ny- och ombyggnad av våra egna fastigheter. Sedan 1995 har vi minskat den totala energianvändningen* med cirka 34 procent.

Det bör dock påpekas att normalårskorrigeringen inte är anpassad till våra fastigheter och den typ av verksamhet som bedrivs i dessa. Det medför att den verkliga korrigerade energianvändningen troligtvis är några enheter högre.

Jämför vi siffrorna med 2015 är minskningen av energianvändning marginell (-0,2 %). Vattenanvändningen har också minskat marginellt (-0,1 %) till 609 l/moch nyckeltalet för värme är i princip oförändrat på 86 kWh/m2. Nyckeltalet för el inkl. kyla minskade med 0,7 procent till 93 kWh/m2.

Under 2016 uppgick andelen egenproducerad el till 848 MWh. Detta är el som produceras av våra solcellsanläggningar på Skaraborgs sjukhus Skövde, Östra sjukhuset, Angereds Närsjukhus samt från vattenkraftverket på Strömma naturbruksskola.

Vill du veta mer om uppföljningen av nyckeltal? Läs mer i dokumentet Sammanställning energi och mediastatistik år 2003-2016.

*I den totala energianvändningen ingår el, kyla samt värme som är normalårskorrigerad.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19