Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så jobbar vi med energibesparande åtgärder i regionens fastigheter

Publicerad: Uppdaterad:

Energifrågan får allt större utrymme i samhällsdebatten, men hur påverkar energiläget regionens fastigheter? Och hur arbetar Västfastigheter med energibesparande åtgärder? Vi frågade Kristina Käck, chef för enhet Energi och miljö på Västfastigheter och Martin Jansmyr, driftchef för Driftenhet energi och miljö.

Har Västfastigheter vidtagit några särskilda åtgärder med tanke på den rådande energisituationen?

Västra Götalandsregionen tog redan 2011 ett kraftfullt politiskt beslut om att halvera vår energianvändning i egna lokaler till år 2030. Med tanke på den rådande energisituationen är det därför positivt att det redan pågår ett väl etablerat och aktivt energispararbete i regionen.

Sett över tid har förbrukningen av värme, kyla och el i regionens egenägda fastigheter minskat från 273 kWh/kvadratmeter år 1995, till 167 kWh/kvadratmeter år 2021. Prognosen för 2022 tyder på att vi sänker energianvändningen ytterligare flera enheter bara i år.

Att arbeta med omfattande energibesparande åtgärder i fastigheter handlar oftast inte om snabba lösningar, utan måste planeras långsiktigt. Sedan många år driver vi därför ett ambitiöst och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Vi undersöker självklart om det finns möjlighet att skruva upp arbetet ytterligare, men det viktigaste är att i oförminskad takt fortsätta med det arbete vi redan gör.

Vilka konsekvenser kan högre elpriser få för regionen ur ett fastighetsperspektiv? 

Vi har prissäkrat och bundit våra elpriser (gäller elkraftdelen, den del som inte utgörs av skatter och nätavgifter) för 2022 och 2023 och även delvis för 2024, men konstaterar samtidigt att vi kan förvänta oss höjda kostnader för el framöver. Det tar såklart pengar från regionens gemensamma budget – därför är det bra att vi redan har arbetat länge för att minska vår energiförbrukning och att det finns gott om åtgärder planerade för att minska förbrukningen ytterligare.

Vilka energibesparande åtgärder genomförs redan idag?

Som fastighetsförvaltare har Västfastigheter i uppdrag att kontinuerligt genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen. Västra Götalandsregionen investerar årligen 100–150 miljoner kronor i sådana åtgärder. I befintliga och äldre fastigheter handlar det till exempel om att tilläggsisolera tak och väggar, byta ut gamla ventilationssystem som drar mycket energi, återvinna den värme som finns i husen, byta ut äldre belysning till LED, se över värmesystem och se till att vi håller rätt temperatur inomhus.

Dessutom ställer vi mycket höga krav på energiprestandan när nya fastigheter byggs. Det handlar om väl isolerade väggar, tak och fönster, hög teknisk prestanda för ventilation, värme och belysning samt komplettering med egenproducerad el via till exempel solceller. Så ur det perspektivet är arbetet i full gång sedan många år tillbaka och många på Västfastigheter engagerar sig och bidrar i det arbetet på olika sätt.

Kan ni nämna några konkreta exempel i regionens verksamheter?

De senaste åren har vi bland annat investerat i ny energieffektiv ventilation och flera solcellsanläggningar vid våra sjukhusfastigheter. På NÄL har vi bytt ut 86 ventilationsaggregat och på så sätt sparat 4,6 GWh, vilket motsvarar ca 230 villors årliga energianvändning.

Vid sjukhuset i Skövde har vi etablerat en stor markmonterad solcellsanläggning där solpanelerna fungerar som skärmtak över parkeringsplatser. Totalt produceras där 1,35 GWh/år och inom några år kommer ytterligare skärmtak att byggas med en produktion av 0,9 GWh/år. Även på NÄL, SÄS Borås, Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset har vi installerat solcellsanläggningar.

Just nu pågår arbetet med att byta ut och effektivisera stora delar av ventilationen på Sahlgrenska sjukhuset. Vi byter även kontinuerlig ut belysning mot energieffektivare alternativ överallt. Det sistnämnda är ett arbete som pågått i flera år och som vi nu kan komma att accelerera med anledning av energiläget.

Finns det fler kortsiktiga åtgärder som skulle kunna bli aktuella?

Vi kommer att informera mer om vilka energibesparande åtgärder vi som medarbetare i regionen kan göra i vår vardag för att påverka och bidra till en minskad energianvändning. Det kan till exempel handla om att konsekvent släcka lampor i rum där vi inte är, stänga av skärmar till datorer, men också att tillsammans med verksamheterna se över vilken typ av medicinteknisk utrustning som går att stänga av när den inte används. 

Västra Götalandsregionen fattar kontinuerligt beslut om nya energisparåtgärder, som en del i det systematiska energispararbete. Inom regionens fastighetsförvaltning finns en grupp som arbetar strategiskt med energifrågor för att hitta de långsiktiga lösningarna och komma med förslag till energisparåtgärder.

Fakta:

Enligt hållbarhetsmålen för miljö och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen ska energianvändningen för fastigheter halveras till år 2030. Målet är att minska den totala användningen av värme, kyla och el (i egna fastigheter) till i genomsnitt 137 kWh/kvadratmeter och år. Sett över tid har förbrukningen minskat från 273 kWh/kvadratmeter år 1995 till 167 kWh/kvadratmeter år 2021.

När Västfastigheter bygger nytt bygger vi energieffektivt och strävar mot en användning av 60 kWh/kvadratmeter inklusive verksamhetens energianvändning. Regionens hus i Göteborg stod klart år 2019 och har en energiförbrukning på 65 kWh/ kvadratmeter. Psykiatrins kvarter på SÄS i Borås stod klar 2020 och har en energiförbrukning på 75 kWh/ kvadratmeter och nya Barn- och kvinnokliniken i Skövde ligger på 69 kWh/kvadratmeter inklusive verksamhetens elförbrukning.

Publicerad:
Uppdaterad: