Utbyggnad laddinfrastruktur

Bild på parkeringar med laddstoplar.

Fastighet, stöd och service:s arbete kring utbyggnad av laddinfrastruktur för elektrifierade fordon utgår ifrån, av Fastighet, stöd och service framtagen koncernövergripande behovsanalys avseende utbyggnad laddinfrastruktur. Utifrån den koncernövergripande behovsanalysen beslutades under maj 2021 att en förstudie fick påbörjas för utbyggnadsplaneringen. Fastighet, stöd och service har under våren 2022 tagit fram en förstudie som behandlar utbyggnadsbehovet för VGR:s egenägda samt externt inhyrda fastigheter och denna förstudie ligger uppe för beslut hos regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen under juni 2023.

 

Förstudien kommer efter eventuellt godkännande att omsättas i genomförandeplanering för enskilda projekt på fastighetsnivå. Omfattningen av dessa är i dagsläget inte färdigplanerade utan det kommer behandlas inom genomförandeplaneringen med förstudien som grund.

 

Informationen kommer att uppdateras här löpande.