Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Operation, tak, neonatal och solceller

NÄL- vy över ombyggnadsområde med taktält över fastigheterna

Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL. Här berättar vi om respektive projekt och dess tidplan. Sedan tidigare finns en visionär fastighetsutvecklingsplan för NÄL. Nuvarande planer överensstämmer med denna.

Operation gynekologi, ombyggnad

Under år 2020 utredde Västfastigheter och NU-sjukvården en ombyggnad av operation gynekologi. Operationssalarna ansågs behöva byggas om för att leva upp till de ökande kapacitetsbehov som finns inom sjukhusförvaltningens verksamhetsområde. Förslagen godkändes och nu bygger Västfastigheter om tre operationssalar enligt den layout som användes när operation ortopedi byggdes om år 2015. De nya operationssalarna får en modern standard och blir 60–70 kvadratmeter stora.

Som stöd i lokalplaneringsprocessen används Program för teknisk standard, PTS. Det är ett konceptprogram som stöttar i arbetet med att skapa effektivare och mer långsiktigt hållbara lokaler.

I gestaltningsarbetet ligger fokus på att skapa en lugn, trygg och välkomnande miljö. Konstenheten på Västfastigheter står för den konstnärliga gestaltningen.

Under ombyggnaden kommer verksamheten bedrivas i operationsmoduler som placeras i anslutning till sjukhuset.

Tidplan

Byggstart: september 2021
Färdigställande: november 2022
Kostnad: 70 miljoner kronor

Operation kirurgi, ombyggnad

Under 2021 genomförs en förstudie kring ombyggnad av operation kirurgi. I förslaget utreds en ombyggnation där de befintliga salarna byggs om till fyra vanliga och en hybridsal. Syftet är att modernisera för ökad effektivitet och nyttjandegrad.

Som stöd i lokalplaneringsprocessen används Program för teknisk standard, PTS. Det är ett konceptprogram som stöttar i arbetet med att skapa effektivare och mer långsiktigt hållbara lokaler.

I gestaltningsarbetet ligger fokus på att skapa en lugn, trygg och välkomnande miljö. Konstenheten på Västfastigheter står för den konstnärliga gestaltningen.

Tidplan

Under 2022 genomförs program- och projekteringsarbete. Byggstart planeras till november 2022.  

Takrenovering

Taken på NÄL är låglutande med så kallad invändig takavvattning. Taken har inte renoverats sedan fastigheten byggdes 1986 och närmar sig slutet av sin livslängd med återkommande problem med vattenskador.

Planeringen av en större takrenovering inleddes år 2020, bland annat utvärderades olika lösningar med fokus på hållbarhet, livslängd, kostnad. Valet föll på en lösning som är robust och lever upp till gällande fuktsäkerhetskrav.

Takrenoveringarna startade år 2020 med ett pilotprojekt för att kunna utvärdera såväl den valda metoden som påverkan på verksamheten. Med utgångspunkt i resultatet från detta projekt fortsätter takrenoveringen successivt. Varje etapp delas in i mindre delar för att minimera störningarna för verksamheten.

Tidplan

Etapp 2–4, 2023–2025: Planering pågår

Ombyggnation ortopedteknik

Den ortopedtekniska avdelningen inom NU-sjukvården har länge dragits med lokaler som inte är tillräckligt bra eller lever upp till arbetsmiljökraven. Nu påbörjas ett programarbete för att beskriva hur lokalerna behöver utformas för att passa verksamheten. Det görs i nära samråd med NU-sjukvårdens planeringsenhet och representanter från ortopedtekniska verksamheten.

Ombyggnadsarbetena beräknas att starta under oktober/ november 2022 och pågå fram till juni 2023.

Solcellsanläggning

Vid en av infarterna till NÄL har Västfastigheter byggt en solcellsanläggning på 9000 kvadratmeter. På ett år beräknas solcellsanläggningen producera cirka 1,38 GWh elenergi som kommer sjukhuset tillgodo. Det minskar också kostnaden för köpt el. Satsningen är en del i Västra Götalandsregionens mål om en halverad energianvändning till år 2030 räknat från 1995.

Solcellsanläggningen är monterad på mark under inflygningszonen till helikopterplattan. Det är mark som inte får bebyggas och därmed inte kan användas till något annat. Solcellerna är placerade i öst-västlig riktning. Det gör att anläggningen blir yteffektiv och ger ett visuellt behagligt intryck.

Om den producerade elen skulle användas till att ladda en elbil så skulle denna kunna köra totalt 204 varv runt jorden på ett år på enbart solenergi. Alternativt skulle elen räcka till att värma upp 138 eluppvärmda villor.

Solcellsanläggningen startas upp under våren 2021.

 

Zumra Boskovic

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-10 10:35