Framkomlighet och byggområden

Byggnationen av den nya vårdbyggnaden för förlossning och neonatal kommer att påverka framkomligheten på Östratomten. Här finns mer information om arbetsområden och alternativa vägar för dig som går, cyklar eller kör bil. Tiderna som anges är preliminära och kan komma att förändras.

karta över arbetsområden östra sjukhuset. Vinter 2024.

Arbetsområde

I början av 2023 påbörjades arbetet med att bygga en ny vårdbyggnad för förlossning och neonatalvård (FoN) på Östra sjukhuset. Byggnationen beräknas pågå till år 2028.

Eftersom byggnaden kommer att uppföras centralt på Östra sjukhusområdet kommer olika logistiska flöden att påverkas.

Skyltningen inom sjukhusområdet anpassas till de nya flöden som FoN-projektet medför. Periodvis används orangea vägvisning.

Avstängd väg för cykel och bil

Rondvägen kommer att hamna inom arbetsområdet för ny förlossning och neonatal, och kommer därmed stängas av för cykel- och biltrafik, från vecka 11. Detta innebär att det inte kommer att finnas en genomfart på Östra sjukhusområdet för cykel- eller biltrafik.

Längs Rondvägen kommer det enbart finnas en gångbana. Cykel ska ledas.

Akutmottagningar

Parkeringen utanför vuxenakuten i Centralkliniken kommer att vara kvar på samma plats som idag. Från vecka 11, 2023 nås vuxenakuten enbart från Diagnosvägen.

Ambulansen kommer att köra in till vuxenakuten i Centralkliniken via Remissvägen på samma sätt som idag, men kommer köra ut via Diagnosvägen.

Övriga akutmottagningar nås på samma sätt som idag; barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning (BUP-akuten) nås via Vitaminvägen och övriga akutmottagningar nås via Remissvägen.

Remissvägen

På grund av kommande arbetsområde och byggtrafik kommer Remissvägen stängas av för personbilstrafik och cyklister från korsningen Remissvägen/Journalvägen.

Avstängningen kommer att gälla från våren 2023, skyltning kommer att placeras ut. I den U-formade kurva som skapas på grund av arbetsområdet kommer det endast att vara tillåtet att köra för ambulans, räddningstjänst och vissa transporter.

Cykelvägar och cykelparkering

På grund av det kommande arbetsområdet, trånga passager, bygg- och ambulanstrafik kommer det från vecka 11 inte finnas någon genomfart för cykel via sjukhusområdet.  Cyklister kommer hänvisas runt  sjukhusområdet med tillfälliga skyltar.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare kommer att finnas kvar.

Parkering

Parkeringen mellan Drottning Silvias barnsjukhus och Centralkliniken är avstängd och kommer vara det under hela byggtiden av Förlossning och neonatal, preliminärt till år 2028. Besökare och personal hänvisas till övriga parkeringar på tomten.

Avstängning kulvert

Kulvert mellan Centralkliniken och Kvinnokliniken kommer att stängas av på både plan 98 och plan 99. Skyltar i kulvertplan kommer att ändras för att anpassas till förändrade gång- och transportvägar.

Tillträde till huvudentréer

Centralkliniken

Oförändrat, via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Drottning Silvias barnsjukhus

Från vecka 11, 2023 kommer korttidsparkeringen och avsläppningsytan framför huvudentrén endast nås via Behandlingsvägen. Övrig parkering hänvisas till andra parkeringar.

Psykiatrikliniken

Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Infektionskliniken

Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Kvinnokliniken

Från vecka 11, 2023 kommer huvudentrén enbart nås via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Mottagningsbyggnaden

Från vecka 11, 2023 nås huvudentrén via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Servicehuset

Oförändrat, leveranser via befintlig godsmottagning.

Restaurangen i Servicehuset

Oförändrat, via Diagnosvägen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Oförändrat, via Vitaminvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)