Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våra gröna miljöer

Innegård vid Södra Älvsborgs sjukhus Skene

Våra miljöer ska upplevas som tillgängliga, inkluderande och hälsofrämjande. När vi utvecklar den omkringliggande miljön vid våra fastigheter ska vi bidra till att skapa ökad biologisk mångfald och tillgång till grönytor för människor som rör sig i och omkring regionens fastigheter.

En av Västra Götalandsregionens målsättningar är att vara en av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Genom att utforma utemiljöerna på ett sätt som underlättar återhämtning och avkoppling kan vi även bidra till den målsättningen.

Ekosystemtjänster, det vill säga de funktioner hos naturen som bidrar med tjänster till människan är viktiga när vi planerar utemiljön. Det kan till exempel vara miljöns möjlighet att ge skugga under varma perioder, fördröja vattenflödet i samband med kraftigt regn eller andra funktioner som förbättrar människor välmående. Det är även viktigt att se vilka kvalitéer vi tar bort när vi bygger nytt eller bygger om och hur vi kan ersätta dem på bästa sätt.

Grönstrukturplan anger riktningen för miljön vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Utemiljöer skapar både sociala och ekologiska mervärden och Västfastigheter har för Skaraborgs sjukhus i Skövde tagit fram en Grönstrukturplan. Planen är ett visionsprogram med syfte att ange riktning och vägledning i framtida beslut kring utemiljön. Den ger en helhetsbild av grönytornas betydelse, funktion och potential och visar vilka möjligheter till rörelse som finns på området.  

Skaraborgs Sjukhus i Skövde har som målsättning att ha trygga, stimulerande och funktionella utemiljöer för patienter, närstående och personal.

Många av de grönytor som finns påverkas av pågående och kommande byggprojekt på området. Med hjälp av grönstrukturplanen går det enkelt att se vilka kvalitéer som kommer att tas bort och som då behöver stärkas eller göras om.

En ullustration med beskrivning av zonindelning i en Grönstrukturplan.

Zonindelning i en Grönstrukturplan. Illustration: WPS Landskap

Samverkan med befintliga grönområden

Grönstrukturplanen beskriver även hur man på bästa sätt kan dra nytta av närbelägna grönområden. Det kan till exempel handla om hur grönytor och dagvattenhantering planeras så att möjliga spridningsvägar och sammanhängande växtlighet och eventuella vattendrag kan skapas.

Med hjälp av illustrationer hjälper planen till att visa hur utemiljön kan se ut kring sjukhuset när pågående byggnation är klar. Utemiljön kan då delas in i olika områden med olika funktioner:

  • Områden som är enkla att använda i vårdsammanhang
  • Områden där historien framhävs
  • Områden som ger en koppling mellan innemiljö och utemiljö

Anna Ingemarsson

Teknisk förvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Josephine Halldén Isaksson

Teknisk förvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-08-26 11:20