Botaniska trädgården Göteborg, växthus och besökscentrum

gestaltningsbild botaniska trädgården göteborg

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning.

Växthusen i Botaniska trädgården är från 1981 då man gjorde en omfattande renovering av byggnaderna från trädgårdens invigning 1923. Växthusen har idag stora brister när det gäller arbetsmiljö, klimat och tillgänglighet.

Växthusen rymmer över 4 000 olika växtarter, bland annat Sveriges största samling av tropiska orkidéer, köttätande växter och det sällsynta påsköträdet som är utdött i sin naturliga miljö.

I Botaniska trädgårdens uppdrag ingår att sprida kunskap om biologisk mångfald. Det kräver hög standard på växtsamlingarna och en möjlighet att förmedla kunskap till besökare i alla åldrar och med olika behov, både fysiskt och språkligt.

Nytt besökscentrum

Besökscentrumet ska vara en introduktion till både växthusen och till övriga trädgården. Här får man information om vad som händer just nu och vilka vägar man ska välja för att se det man är intresserad av. I besökscentrumet samlas grupper som ska ta del av skolverksamhet, guidade turer och introduktioner. Här finns café, butik, förvaringsskåp, toaletter och bekväma sittplatser. 

Befintliga växthus

Befintliga växthus kommer att rivas för att ge plats åt de nya på samma plats. 

Tidplan

Nuläge: planering 
Byggnation: 2021-2028
Klart: 2028

Vi bygger hållbart

Växthusen med besökscentrum ska avspegla Västra Götalandsregionens och Botaniskas miljöprofil med höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Smarta och miljövänliga tekniska lösningar och arbetssätt ska kunna inspirera andra.

Miljön

Vår målsättning är att genomföra byggprojekt med så lite miljöpåverkan som möjligt. När vi planerar och bygger nya växthus och besökscentrum är det självklart att miljön har stort inflytande på våra beslut under projektering och byggprocess.

En plats som stimulerar dig

En bra arbetsmiljö är viktigt för din och min hållbarhet. Byggnaden ska bli en attraktiv arbets- och mötesplats för Botaniskas medarbetare och stimulera samverkan, rörlighet och flexibilitet.

Byggområde

karta över botaniska med utritade arbetsområden.

Frågor och svar

Vad är det som händer i Botaniska trädgården?

I Botaniska trädgården går arbetet med att bygga nya växthus och besökscentrum in i en ny fas från hösten 2023. I september skrevs kontrakt med Peab som entreprenör.  

Första steget är att sätta upp byggområdet samt förbereda för in- och utfartsvägar för transporter samt för rivning av gamla växthus. 


Vad är det som händer på Malmgårdsgatan?

I Botaniska trädgården går arbetet med att bygga nya växthus och besökscentrum in i en ny fas från hösten 2023. I arbetet ingår att anlägga en ny infartsväg till Botaniska via Malmgårdsgatan.  
 
Malmgårdsgatan kommer användas som infartsvägen till entreprenadområdet och Särögatan planeras som utfartsväg. Entreprenaden planeras pågå till sommaren 2028.   
 
För att skydda rötterna på blodboken belägen på den mark Västra Götalandsregionen arrenderar söder om Malmgårdsgatan, kommer en tillfällig bro anläggas. Innan bron kan anläggas kommer blodboken beskäras. Detta sker med en anlitad certifierad arborist, med största möjliga hänsyn till trädet. Trädet mår bäst av att beskäras under september månad, vilket därför är ambitionen.  
 
Vi har haft dialog med trädintendent på Göteborgs Botaniska trädgård, Stadsmiljöförvaltningen på Göteborgs Stad samt Länsstyrelsen för att säkerställa att vi utför rätt åtgärder gällande blodboken. Vi har fått godkänt på samtliga åtgärder vi vidtar.  

Vi kommer informera boende i närområdet löpande kring arbetet. 


Varför har man valt infartsväg till bygget via Malmgårdsgatan?

Göteborgs Stad äger gator och ansvarar för lösningar och frågor kring trafiken. 

Under vårens grannmöte informerade vi om vårt förslag och huvudalternativ för byggtrafiken med Malmgårdsgatan som infartsväg och Särögatan som utfartsväg.  Detta är förslaget som vi presenterat i förfrågningsunderlaget för entreprenörer att räkna på.  För att landa i föreslagen transportväg för byggtrafiken frågade vi Göteborgs Stad vad de förordar. Efter möten och maildialoger med flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad resulterade att vi tillsammans kom fram till föreslagen lösning gällande in- och utfartsvägar. 

Vägarna som avses som in- och utfartsvägar är kommunala vägar. Under förutsättning att rätt hastighet och bärighetsklassning uppfylls finns inget hinder mot att använda dessa vägar för byggtrafik.

Vi har upphandlat en totalentreprenad med Peab vilket innebär att entreprenören detaljprojekterar och ansvarar för att planera och genomföra bygget. Det ligger nu i entreprenörens händer att planera hur arbetet med infartsvägar ska ske.

Det finns ingen möjlighet för dig som fastighetsägare att formellt yttra dig gällande in- och utfartsvägar.  


Vilka alternativa infartsvägar har diskuterats?


Alternativa lösningar som diskuterats är:

  • Margaretebergsmotet – Carl Skottsbergs gata – Apotekaregatan – Särögatan, med Särögatan som utfart.
  • In- och utfart via Särögatan
  • Per Dubbsgatan - Askimsgatan – Änggårdsplatsen - Särögatan och Särögatan som utfart
  • Per Dubbsgatan – Askimsgatan och Särögatan som utfart

Samtliga dessa lösningar har såväl för- som nackdelar bland annat avseende konfliktpunkter med gång- och cykeltrafik och medföljande risk för olyckor, markarbeten och trädfällning inom naturskyddsområde, tillfälliga omledningar/avfarter som inte är lösbara, köbildning och risk för påverkan på framkomlighet.

Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen kommit fram till att infart via Malmgårdsgatan är den bästa och minst trafikpåverkande lösningen under detta byggprojekt.


Hur har jag som husägare fått information om projektet?

Västra Götalandsregion strävar alltid till att ha en bra dialog och involvera samt informera våra invånare i vårt arbete och uppdrag. I stora byggprojekt sker planering löpande och vi informerar så utförligt som det är möjligt. 
 
Du som husägare/fastighetsägare har blivit inbjuden till ett flertal tillfällen för att ta del av informationen gällande byggnationen av växthus och besökscentrum – både fysiska möten såväl som digitala möten. 
 
Dessa möten har genomförts;   
 
Den 18 januari 2021 hölls ett digitalt möte där fokuset låg på att presentera byggprojektet där också Kobe (arkitekten) deltog. Inbjudan delades ut i brevlådorna till er boende. 
 
Den 13 september 2022 hölls ett fysiskt möte som Botaniska trädgården arrangerade. Där presenterade sig den nya förvaltningschefen för Botaniska och projektet presenterades. Bland annat informerades det om vilka olika infartsvägar som var aktuella. Inbjudan delades ut i brevlådorna till er boende. 
 
Den 1 juni i år hölls ett fysiskt möte i samband med att Botaniska trädgården fyllde 100 år där de närvarande bland annat fick lyssna till hur långt projektet framskridit och vad som är aktuellt gällande byggnationen. Vid det här tillfället presenterades också huvudalternativet för infarts- samt utfartsväg. Inbjudan delades ut i brevlådorna till er boende. 
 
I början av september så delades det ut information i brevlådorna till dig som bor på Malmgårdsgatan där vi informerade om byggtrafiken som kommer att ledas via gatan. 
 
I alla inbjudningar så har det funnits kontaktuppgifter till oss i Västra Götalandsregionen och även information om möjligheten att prenumerera på nyhetsbrev från Botaniska för att ta del av de senaste nyheterna. 


Vem äger rättigheterna till marken?

Vissa av fastighetsägarna har arrenderat mark av Göteborgs Stad. Dessa avtal är uppsagda av Göteborgs Stad och slutar gälla under 2023.

Göteborgs Stad äger även gator och ansvarar för lösningar och frågor kring trafiken. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har tillsammans landat i föreslagen transportväg.  Malmgårdsgatan kommer att användas som infartsväg till entreprenadområdet och Särögatan planeras som utfartsväg. Entreprenaden planeras pågå till sommaren 2028.   
 


Kontakta projektet