Förberedande arbeten

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas på båda sidor om Per Dubbsgatan, bland annat inom Västra Götalandsregionens gemensamma satsning på framtidens hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Life.

Det nya Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fokus på framtidens vård och forskning kopplat till ett Life science med translationell forskning och samverkan med såväl akademi som näringsliv.

Just nu pågår projektet Förberedande arbeten efter genomförandebeslut från regionstyrelsen juni 2022. Nästa steg i förberedande arbeten är att påbörja rivningar och vi har därför skickat in ansökan om rivningslov till Göteborgs Stad. Om allt går enligt tidplan planeras rivningarna att starta hösten 2024.

Genomförandebeslutet om Förberedande arbeten är en del i beslutsprocessen av det projekt som planeras inom detaljplanen Vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården från 2022 (laga kraft 2022-01-05). Där beskrivs möjligheterna för utvecklingen av området kring Sahlgrenska och Medicinareberget.

På grund av rivningarna har Göteborgs Stad beslutat att Per Dubbsgatan stängs av för genomfart. Detta för att säkerställa framkomlighet för kollektivtrafiken och blåljustransporter.

Vad är status i projektet Sahlgrenska Life just nu?

I detaljplan ”Vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården” från 2022 (laga kraft 2022-01-05) beskrivs möjligheterna för utvecklingen av området kring Sahlgrenska och Medicinareberget.

I detaljplanen ingår även en utbyggnad av allmän plats inklusive hållplatsen för kollektivtrafik och kringliggande områden. Detta ansvarar Göteborgs Stad för.  

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet (GU) driver projektet inom Life science där en viktig del av konceptet är att även näringslivet samverkar med sjukvården och akademin. Målsättningen är ökad innovation i vården, vilket ökar både effektiviteten och vårdens kvalitet.

Inom projektet finns i dagsläget (vintern 2024) planer för att bygga tre hus. Ett i norra änden av Sahlgrenska tomten (Hus 1), ett på Medicinareberget (Hus 3) samt ett som binder samman dessa över Per Dubbsgatan (Hus 2).

Förberedande arbeten för huset på Sahlgrenskatomten är i full gång efter genomförandebeslut från regionstyrelsen juni 2022. Nästa steg i förberedande arbeten är att påbörja rivningar och vi har därför skickat in ansökan om rivningslov till Göteborgs Stad. Om allt går enligt tidplan planeras rivningarna att starta hösten 2024.

I samband med rivningarna har Göteborgs Stad godkänt att Per Dubbsgatan stängs av för genomfart. Mer information finns under Framkomlighet och störningar. 


Vilka fastigheter ska rivas?

I januari 2024 lämnade VGR genom förvaltningen Fastighet, stöd och service in ansökan om rivningslov till Göteborgs Stad.  
De byggnader som omfattas är:

  • Öron-, näsa-, halshuset och förbindelsegång
  • Ambulanshallen
  • Per Dubbshuset

Det finns även planer för rivning av gamla ortopeden, men beslut om det är inte taget.

Rivningarna är en del av en större satsning på att förbättra och utveckla såväl fastighetsbeståndet som trafikmiljön på Sahlgrenska sjukhuset. 

Behovet av rivningar beskrivs i detaljplanen. Där lyfts också frågan om att en konsekvens av projektet och dess medföljande rivningar är bevarande av kulturhistoriska värden ställs mot vårdens behov av fastighetsutveckling. Enligt den beslutade detaljplanen väger vårdens behov tyngre än den kulturhistoriska identiteten på platsen.  


Varför ska vi riva och inte renovera?

Varför ska vi riva och inte renovera? 
Vården utvecklas ständigt och därmed behöver även byggnaderna för vården göra det. När sjukvården moderniseras krävs specialanpassade lokaler för att högspecialiserad universitetssjukvård och universitetstandvård ska kunna bedrivas.

Sahlgrenska sjukhuset etablerades vid Per Dubbsgatan år 1899. Sedan dess har flyttar, rivningar, renoveringar och nybyggnationer förändrat fastigheterna i takt med vårdens behov. Den utvecklingen måste fortsätta.

Det lokalbehov som krävs för framtidens hälso- och sjukvård är inte förenliga med de renoveringsförutsättningar som finns i de nuvarande byggnaderna på Sahlgrenskatomten. En nybyggd och samlad lokallösning ger betydande samordningsfördelar för såväl teknik- som kompetensförsörjning.

Befintliga byggnader har en mycket hög energiförbrukning på grund av otäta och otillräckligt isolerade klimatskal samt äldre installationssystem.

Befolkningens behov av specialiserad sjukvård har ett större allmänt intresse än bevarande av kulturmiljöer enligt Göteborgs Stad.  


Vad finns det för planer för bevarande?

I detaljplanen ställs krav på att byggherren ska kartlägga och bevara delar av de nuvarande byggnaderna och på olika sätt bevara minnet av den kulturhistoriska miljön. I en avsiktsförklaring från 2021 specificerar Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning (dåvarande Västfastigheter) ett antal punkter som kommer tas i beaktande under arbete med program- och systemhandling inför ett genomförandebeslut.

VGR arbetar nu tillsammans med Göteborgs Stad för att vidareutveckla och planera för genomförandet av denna avsiktsförklaring.

I avsiktsförklaringen står det bland annat:

  • Interiör från Per Dubbs-huset skyddas och bevaras före rivning och återplaceras på lämplig plats.
  • Delar av Per Dubbs-salens interiör bevaras och återskapas.
  • En permanent utställning för att visa på områdets historia och de byggnader som rivs. 
  • Delar av byggnaderna som kan återanvändas som utvändig eller invändig gestaltning tas tillvara. 
  • Tegel och annat material som inte går att återbruka i de nya byggnaderna, demonteras och sparas för framtida återbruk, internt inom regionen eller till externa aktörer.
  • En 3D-scanning av Per Dubbshuset in- och utvändigt för antikvarisk dokumentation. 

Vilken hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön?

Alla förändringar på Sahlgrenska sjukhuset sker i en miljö med element från många olika historiska faser.

Sahlgrenska sjukhusområdet utgörs av röda tegelbyggnader från olika tidsepoker och med olika karaktär. Området karaktäriseras av en blandning av byggnadsstilar, som alla vittnar om sin tids arkitektur. Det röda teglet i olika nyanser binder ihop området till en helhet. De nya byggnaderna som planeras kommer, enligt gestaltningsprogrammet, med sin tids arkitektur bidra med en ny årsring, samtidigt som de knyter an till platsens historia.