Sahlgrenska Life

Gestaltningsbild Sahlgrenska life. Gammal bebyggelse i förgrund. Höghus i bakgrund.

Aktuellt i projektet

Som en del i projektet Sahlgrenska Life har Västfastigheter nu påbörjat arbete med förberedande arbeten. Här finns information samt frågor och svar om det som händer just nu.


Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation.

Projektet Sahlgrenska Life utvecklas gemensamt av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Vitartes och Akademiska hus. Västfastigheter arbetar bland annat med framtagande av en fastighet på Sahlgrenskatomten på cirka 40 000 kvadratmeter. Det planeras för precisionsmedicin, labb och translationella forskningsmiljöer.

Historiska anslag

Inom fastigheterna kommer det rymmas såväl Life science som högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för Life science-forskning i Norden.

Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget. Gestaltningen är framtagen för att knyta an till den nuvarande bebyggelsen och följa den huvudaxel för Sahlgrenska som legat fast i över 100 år. Gestaltningen har bearbetats tillsammans med antikvarier från Göteborgs Stad.

Hållbart byggande

Miljön

Vår målsättning är att genomföra byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under projekteringen ska byggnadsmaterial väljas som bidrar till en giftfri miljö och låga emissioner i innemiljön.

Byggnaden designas för låg energianvändning. Vår målsättning för att minimera energianvändningen är högt ställda.

Certifiering

Projektet har som mål att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 3.0. 

Återbruk och bevarande

I projektet är både bevarande och återbruk viktiga aspekter, särskilt när det kommer till material som exempelvis tegel. I utformningen av de nya byggnaderna finns planer på att behålla vissa delar av Per Dubbshuset. Beslutet om rivningen togs av Västra Götalandsregionen i juni 2022 och är också godkänt av Göteborgs Stad i enlighet med den detaljplan som antogs i januari 2022.

En plats som stimulerar

Sahlgrenska Life Science ska bidra till en ökad sysselsättning med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Innovationskraften inom hälso- och sjukvård ska öka i regionen. Detta möjliggör samverkan mellan forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården och komma patienter och medborgare till nytta, snabbare än vad som sker idag

Läs mer

Läs mer om projektet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer om projektet, Göteborgs universitet 

Tidplan

Nuläge: Planering och förberedande arbeten inleds under hösten 2022 och kommer sedan att pågå i etapper till och med 2025. 

Byggstart: Entreprenadarbeten för Hus 1 kommer att ske 2025–2030.

Färdigställande: Tidigast 2030.

Peter Gustafsson

Områdeschef

Telefonnummer