Provisorisk ambulanshall

Vi uppför nu en tillfällig ambulanshall. Den ska användas medan planering och byggnation av ny ambulanshall pågår. Den tillfälliga ambulanshallen byggs vid Gröna stråket/Sahlgrenskas huvudentré.

Varför bygger vi en provisorisk ambulanshall?

Byggnationen av ny provisorisk ambulanshall utförs som ett förberedande arbete inför Sahlgrenska Life. Den provisoriska ambulanshallen är nödvändig för att verksamheten ska kunna pågå som vanligt under byggnationen av Sahlgrenska Life.

Vilken adress handlar det om?

Gröna stråket/Sahlgrenska huvudentré

Hur påverkas framkomligheten?

Passagen från Sahlgrenska huvudentré till Gröna stråket kommer att vara avstängd för all trafik. Ambulansen hänvisas genom Norra porten. Trafik till Blå stråket hänvisas via Sahlgrenska huvudentré. All övrig trafik hänvisas via södra infarten vid Ehrenströmsgatan.

Ger byggnationen upphov till buller och vibrationer? 

Entreprenaden orsakar buller och vibrationer på medelnivå.

Hur påverkar byggnationen parkeringar och trottoarer? 

Parkeringsplatserna utmed kortsidan av befintlig ambulanshall tas i anspråk av entreprenaden. Trottoarer påverkas under delar av perioden. Följ tillfällig skyltning på plats.

Vilken byggtid gäller?

Byggstart augusti 2023, klart sommaren 2024.

När sker inflyttning?

Inflyttning sker under september 2024.