Övriga frågor och svar

Hur går en sprängning till?

Under pågående och kommande byggprojekt kommer det periodvis utföras sprängningsarbeten. Informationsinsatser sker alltid inför en sprängning.

Inför en sprängning sker noggranna riskanalyser i samverkan med påverkade verksamheter. Alla sprängningar anpassas efter vårdverksamhetens behov och planeras för att påverka så lite som möjligt. Befintliga byggnader, anläggningar och vibrationskänslig och/eller bullerkänslig utrustning inventerats innan arbetet påbörjas.

Under en sprängning uppmanas verksamhet i byggnader inom det som kallas ”riskområde” hålla sig borta från fönster.

Sprängningar sker alltid på bestämda tider som meddelas innan sprängning. Sprängningen kan ske när som helst inom ett intervall på 20 minuter men föregås alltid av en ljudsignal på 30–60 sekunder.

Området omkring en sprängning spärras av och vakter finns på plats, på marknivå och vid behov även i kulvert. Skyltar och information sätts upp i området.

En sprängning kan medföra spridning av damm, buller och vibrationer. Under sprängningar ska fönster hållas stängda.

Befinner man sig inomhus ska man för säkerhets skull inte heller stå nära fönster och titta.