Trafikpåverkan Per Dubbsgatan

Från och med hösten 2024 kommer två stora rivningsprojekt starta på ömse sidor av Per Dubbsgatan. För att säkra framkomligheten för kollektivtrafik, ambulans och räddningstjänst kommer Göteborgs Stad att successivt och i varierande grad stänga av gatan för genomfart.

Karta, trafikflöden Per Dubbsgatan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas på båda sidor om Per Dubbsgatan, bland annat inom Västra Götalandsregionens gemensamma satsning på framtidens hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Life. Projektens placering i ungefärlig höjd med hållplats Sahlgrenskas huvudentré, kommer innebära successiva och varierade begränsningar i trafiken på Per Dubbsgatan från hösten 2024 till preliminärt år 2030. 

På Per Dubbsgatan kommer den allmänna fordonstrafiken begränsas så att trafikanter med slutmål Sahlgrenska sjukhuset kommer fram men den genomgående trafiken flyttas.

Ambulans och utryckningsfordon kommer fortsättningsvis kunna passera längs med Per Dubbsgatan.  

Frågor och svar

Varför planeras och genomförs rivningar på Sahlgrenska och Medicinareberget?

Rivningarna på Sahlgrenskatomten ingår i projektet ”Förberedande arbeten” som fick sitt genomförandebeslut år 2022. Projektet innehåller förutom rivningar även byggnation av en provisorisk ambulanshall, olika former av markarbeten, kulvertförstärkningar, nybyggnation av kulvert och andra mindre ombyggnadsprojekt.

Dessa arbeten, inklusive rivningar är en förutsättning för att kunna genomföra det byggprojekt som planeras i enlighet med detaljplanen ”Vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården”.

Planen för rivningen är preliminär och kommer att fastställas tillsammans med upphandlade entreprenörer. Upphandlingarna genomförs under 2024.  


Vad är det som ska byggas?

Enligt detaljplanen ”Vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården” ska platsen utvecklas för framtidens forskning och vård. I projektet finns planer på flera större byggnader.  

Beslutet om förberedande arbeten som är i full gång, fattades av regionstyrelsen år 2022.

Den politiska beslutsprocessen kring hur Västra Götalandsregionen ska gå vidare med satsningen på de nya byggnaderna som ryms inom detaljplanen pågår. Beslut väntas i flera steg under 2024. 


Varför ska ni riva innan ni vet säkert vad som ska byggas?

Rivningarna ingår i ett politiskt beslut om förberedande arbeten som togs av regionstyrelsen år 2022. Det ingår i den stora satsningen på området, men är även en förutsättning för att fortsätta utveckla Sahlgrenska Universitetssjukhuset för framtidens hälso- och sjukvård. 

Även om politiken inom VGR ännu inte har fattat ett definitivt beslut vilken form byggprojekten på området ska ha och hur tidplanen ser ut, kvarstår behov av nya, moderna och framtidssäkrade lokaler på Sahlgrenska sjukhusets område. Frågan bereds och vi väntar beslut om hur arbetet ska fortskrida under 2024. 


Hur ska jag ta mig till Sahlgrenska sjukhuset?

På grund av trafiksituationen rekommenderar vi såväl personal som besökare och patienter att i möjligaste mål välja kollektiva färdmedel, cykla eller gå.

Tänk på möjligheten att parkera på en pendelparkering eller annan större parkeringsplats i Göteborg och resa kollektivt den sista sträckan fram till sjukhuset.

Det går att köra bil till Sahlgrenska sjukhuset från alla håll och att nå alla entréer på området. Vid entréerna finns i allmänhet avsläppningszoner samt parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

För att säkerställa framkomligheten längs Per Dubbsgatan kommer den allmänna fordonstrafiken begränsas så att trafikanter med slutmål Sahlgrenska sjukhuset kommer fram, medan den genomgående trafiken flyttas.

Det finns två huvudinfarter till sjukhusområdet (i stället för tidigare tre). 

  • Sahlgrenskas huvudentré, från Per Dubbsgatan
  • Södra porten, från Ehrenströmsgatan.
  • Norra porten ligger innanför byggområdet och är permanent stängd. 

För fordon som kommer från Annedalsmotet och kör upp mot sjukhuset rekommenderas framför allt parkering i P-hus Per Dubbs, norr om sjukhuset, och flera alternativa gångvägar mot målpunkter på sjukhusområdet.

För fordon som kommer från Guldheden eller Toltorpsdalen rekommenderas Södra porten från Ehrenströmsgatan eller parkeringen vid Medicinareberget. Du kan antingen ta spårvagn en hållplats eller promenera till din målpunkt på Sahlgrenska sjukhuset. 

Det går alltid att köra till Sahlgrenskas huvudentré oavsett från vilket håll du kommer, men det kommer att vara trångt och kollektivtrafik och räddningstjänst prioriteras.

Per Dubbsgatan ska enligt Göteborgs Stad, inte användas för fordonstrafik för andra målpunkter än Sahlgrenska sjukhuset.

För dig som ska till någon av verksamheterna på Medicinareberget (Odontologen, Biomedicinska biblioteket, GU mfl) – välj infart från parkeringen vid Medicinaregatan. Det finns en alternativ väg med infart vid Änggårdsbacken.

Observera att trappan från spårvagnshållplatsen, väster om gamla ortopeden kommer att ligga innanför byggområdet och rivas. Gångtrafikanter leds via gångvägar och trappor åt öster och väster beroende på målpunkt.

Räkna med längre restider och välj gärna kollektiva färdsätt.

Vi är medvetna om att trafiksituationen på och omkring Sahlgrenska sjukhuset är utmanande, men hoppas på din förståelse. Har du frågor om hur du bäst tar dig till din bokade tid, kontakta din vårdmottagning.

Observera att GPS:er inte alltid är uppdaterade med det nuvarande trafikläget. 


Är Per Dubbsgatan avstängd eller inte?

Den trafik som brukar passera Sahlgrenska sjukhuset på Per Dubbsgatan behöver välja andra vägar. Vilken alternativ väg som väljs kommer variera beroende på trafikantens slutmål. Därför finns det inte en enskild omledningsväg utpekad. En del trafikanter kan med fördel gå över till kollektivtrafik eftersom kollektivtrafikens framkomlighet är oförändrad.

De trafikanter som har Sahlgrenska sjukhuset som slutmål kommer fortsatt kunna nå sjukhuset från båda håll. Omledningen gäller för den genomgående trafiken. Vi återkommer löpande med mer information om genomförandet.

Trafikverket ansvarar för skyltning och förslaget är att kryssa vägvisningar som kräver användning av Per Dubbsgatan som genomfart. Exempelvis är Guldheden och Mölndal som målpunkter överkryssade från Linnéplatsen och Dag Hammarskjöldsleden.